Key2Drive!

Coronamaatregelen na 25 september

Vanaf zaterdag 25 september 2021 versoepelt het kabinet de coronamaatregelen en vervalt de anderhalve meter maatregel. Daarmee kan het CBR gaan opbouwen richting een normale dienstverlening.

Dit betekent dat vanaf 25 september meer kandidaten voor het theorie-examen tegelijk in een ruimte hun examen mogen doen. Kandidaten en bezoekers hoeven ook geen mondkapje meer te dragen in de examenlocaties. Vanaf maandag 4 oktober 2021 mogen instructeurs weer meerijden met de tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

Tegelijk met de versoepelingen blijft ieders gezondheid het meest belangrijk en wil het CBR ervoor zorgen dat de dienstverlening niet verstoord wordt door een corona-uitbraak op haar locaties. Daarom versoepelt het CBR voorzichtig en breidt de dienstverlening stap voor stap uit. De examens en toetsen in de auto blijven we afnemen met een mondkapje. En het ontvangen van meer theoriekandidaten bouwen we ook stapsgewijs op. De locaties zijn alleen toegankelijk voor kandidaten en niet voor begeleiders zodat het er niet te druk wordt.

Zodra het CBR nieuwe versoepelingen doorvoert maken wij daar melding van.

Ondanks de versoepelingen per 25 september aanstaande, blijven de coronamaatregelen bij Key2Drive! ook na die datum ongewijzigd van kracht.

« »

Op 15 februari 2022 heeft het Kabinet versoepelingen aangekondigd waardoor de samenleving per 25 februari 2022 weer grotendeels open kon.

Het coronavirus is niet weg en nog steeds worden mensen ziek. Daarom blijft het advies van de Overheid: was vaak handen – hoest/niest in de elleboog – schud geen handen – blijf thuis bij klachten en laat je testen bij de GGD etc.

Bij een positieve coronatest moet 5 dagen binnen worden gebleven en mag de thuisquarantaine pas worden opgeheven na 24 uur klachtenvrij te zijn.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – vooralsnog NIET aan te passen.

Concreet betekent dit:

  • Tijdens de les zal door zowel de leerling als de instructeur een mondkapje worden gedragen.
  • Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.
  • Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
  • 1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
  • 2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?
  • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
  • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
  • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
  • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuiskomt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!