Key2Drive!

Nieuwe vraagvorm bij theorie-examen voor de auto

Sinds 10 juli jongstleden bestaat er een nieuwe vraagvorm in het theorie-examen voor de auto: de multiple response vraag. Bij deze examenvraag kunnen meerdere antwoorden goed zijn. De nieuwe vraagvorm werd in de afgelopen weken al als testvraag ingezet in het theorie-examen. Een voordeel van deze nieuwe vraagvorm is dat we meerdere aspecten van een examenonderwerp kunnen bevragen. Deze vragen maken nog beter onderscheid tussen kandidaten die de examenstof goed beheersen en kandidaten die de examenstof nog niet goed beheersen. Onderstaand een voorbeeld van een dergelijke vraag.

Theorie examen rijbewijs voorbeeldvraag

Versoepelingen

Met de versoepelingen van de coronamaatregelen die het kabinet onlangs aankondigde, kan ook het CBR vanaf 25 februari 2022 de weg naar normaal inzetten. Dat betekent dat we weer teruggaan naar steeds vollere theoriezalen.

Vanaf 25 februari vervalt de mondkapjesplicht op de CBR-locaties. Het mondkapje blijft wél verplicht tijdens examens, toetsen en rijtesten in gesloten voertuigen, net zoals in het openbaar vervoer. De ontvangst- en eindgesprekken blijven voorlopig buiten. Het meerijden van instructeurs mag vanaf 1 april aanstaande alleen bij tussentijdse toetsen.

Verder opent het CBR vanaf 25 februari 2022 op alle locaties de deuren voor kandidaten en opleiders die gebruikmaken van de CBR-dienstverlening. Familie, vrienden en andere bezoekers vragen we nog buiten te wachten.

Op 15 maart 2022 is het volgende weegmoment. Dan bepaalt het CBR of en wanneer er meer versoepelingen mogelijk zijn op haar locaties.

CBR volgt adviezen kabinet en past coronamaatregelen aan

Vanaf zaterdag 6 november is het dragen van mondkapjes in alle publieke ruimten van het CBR weer verplicht. Dit geldt voor examenkandidaten, cursisten, opleiders en CBR-medewerkers. Bij binnenkomst krijg je een mondkapje van het CBR. Tijdens het theorie-examen blijft het mondkapje ook op. Het dragen van het mondkapje tijdens de praktijkexamens was nog steeds verplicht. Vanaf zaterdag 6 november kunnen er helaas geen instructeurs als derde persoon meerijden bij examens en toetsen.

Voor de theorie-examens betekent het opnieuw invoeren van de anderhalvemetermaatregel ook dat er minder kandidaten in de zaal mogen worden ontvangen waardoor de capaciteit weer afneemt. Het CBR blijft kandidaten en andere bezoekers oproepen om niet naar onze locaties te komen met coronaklachten. Examens kunnen kosteloos worden uitgesteld.

Coronamaatregelen na 25 september

Vanaf zaterdag 25 september 2021 versoepelt het kabinet de coronamaatregelen en vervalt de anderhalve meter maatregel. Daarmee kan het CBR gaan opbouwen richting een normale dienstverlening.

Dit betekent dat vanaf 25 september meer kandidaten voor het theorie-examen tegelijk in een ruimte hun examen mogen doen. Kandidaten en bezoekers hoeven ook geen mondkapje meer te dragen in de examenlocaties. Vanaf maandag 4 oktober 2021 mogen instructeurs weer meerijden met de tussentijdse toetsen en faalangstexamens.

Tegelijk met de versoepelingen blijft ieders gezondheid het meest belangrijk en wil het CBR ervoor zorgen dat de dienstverlening niet verstoord wordt door een corona-uitbraak op haar locaties. Daarom versoepelt het CBR voorzichtig en breidt de dienstverlening stap voor stap uit. De examens en toetsen in de auto blijven we afnemen met een mondkapje. En het ontvangen van meer theoriekandidaten bouwen we ook stapsgewijs op. De locaties zijn alleen toegankelijk voor kandidaten en niet voor begeleiders zodat het er niet te druk wordt.

Zodra het CBR nieuwe versoepelingen doorvoert maken wij daar melding van.

Ondanks de versoepelingen per 25 september aanstaande, blijven de coronamaatregelen bij Key2Drive! ook na die datum ongewijzigd van kracht.

Rijscholen vanaf 3 maart weer open

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van woensdag 3 maart aanstaande weer open mogen.
Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om – onder de volgende voorwaarden – op 3 maart weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 380C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

 • Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.
 • Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
 • Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
 • Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

In lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen te versoepelen, gaan alle praktijkexamens, toetsen en rijtesten weer door bij het CBR vanaf 3 maart. Dat geldt ook voor de praktijktoetsen en de praktische nascholing voor het beroepsvervoer.

Sinds 22 februari is het alweer mogelijk om praktijkexamens te doen voor bromfiets, brommobiel en motor voertuigbeheersing. Over wanneer de theorie-examens, de theoretische nascholing en de cursussen ‘Alcohol’ en ‘Verantwoord rijgedrag’ weer kunnen beginnen, zal het kabinet later een besluit nemen.

Als eerste komen de kandidaten aan de beurt van wie het praktijkexamen, de toets of de rijtest niet kon doorgaan tijdens deze lockdown. Hiervoor houdt het CBR tot en met mei plekken vrij. Alles kan zonder dubbele kosten bij het CBR worden ingehaald. We kunnen ons voorstellen dat je meteen na de lockdown nog niet voldoende bent voorbereid. Daarom bieden we kandidaten met een reservering in de periode van 3 maart tot en met 2 april ook voorrang als ze hun examen, toets of rijtest willen uitstellen. Hierover kunnen ze contact opnemen met hun opleider.

De huidige werkwijze voor de toekenning van de capaciteit wordt voortgezet.
Plekken voor nieuwe praktijkexamens (auto/motor/bromfiets/auto met aanhangwagen), toetsen en rijtesten kunnen worden gereserveerd voor de periode vanaf juni.

Nog niet alle CBR-examens weer van start

RTL-nieuws kondigde op 21 februari aan dat het CBR komende week alle examens weer hervat. Dat is helaas niet waar!!!

Door de coronamaatregelen kunnen de meeste examens en toetsen niet doorgaan.

Wel gaan deze week de praktijkexamens bromfiets en motorexamens voertuigbeheersing van start.

Corona inhaalslag rijexamens: extra maatregelen nodig

Als gevolg van de twee lockdowns moeten kandidaten voor het rijbewijs rekening houden met sterk oplopende reserveringstermijnen.

In de eerste lockdown in voorjaar 2020 gingen al ruim 300.000 examens, toetsen of rijtesten niet door. Al deze kandidaten konden voor de zomer alsnog examen doen. Ook werden er 120.000 extra examens afgenomen. De tweede lockdown die sinds medio december 2020 is ingesteld, betekent dat het aantal nog in te halen examens, toetsen en rijtesten oploopt tot in totaal meer dan 600.000. Naast acties die het CBR al in voorbereiding heeft om de capaciteit te vergroten (zoals extra examinatoren werven, gepensioneerde examinatoren aannemen en in de avond gaan examineren), zijn daarom extra maatregelen nodig om examenkandidaten en de rijschoolsector die al maanden in zwaar weer verkeert een realistisch handelingsperspectief te geven. Tevens valt het niet uit te sluiten dat het CBR desnoods met onconventionele maatregelen de enorme achterstand van 600.000 rijexamens te lijf zal gaan, zoals na 2x zakken langer wachten op een herexamen.

Zodra het CBR weer examens af kan nemen, kunnen eerst kandidaten van wie het examen vanwege de huidige lockdown is uitgesteld het examen inhalen. Nieuwe kandidaten die nog geen examen hadden gereserveerd moeten rekening houden met een reserveringstermijn van 20 weken of meer. Dat geldt met name voor de praktijkexamens voor auto, motor, bromfiets en auto met aanhangwagen.

Dit staat in schril contrast met de situatie vóór corona, toen alle examens en toetsen bij het CBR binnen enkele weken (maximaal 4 weken voor theorie, 7 voor een praktijkexamen en 5 voor een herexamen) konden worden gereserveerd.

Lockdown uitgebreid

De theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten gaan in ieder geval tot en met dinsdag 9 februari niet door bij het CBR. Deze maatregel tegen corona zou eerst duren van 15 december tot en met 2 maart. Die periode is uitgebreid door het besluit van het kabinet om de lockdown te verlengen. Hierdoor komen nog eens bijna 120.000 examens, toetsen en rijtesten te vervallen bovenop de 190.000 uit de periode van 15 december tot en met 19 januari. Na de verlengde lockdown kunnen alle toetsen, examens en rijtesten zonder extra kosten worden ingehaald.

Voor het inhalen heeft het CBR tot en met 15 mei speciaal plekken vrijgehouden. Hiervoor kan na de dag van uitstel meteen een reservering worden gemaakt. Plekken voor nieuwe examens, toetsen en rijtesten kunnen voorlopig alleen worden gereserveerd voor de periode vanaf 17 mei aanstaande.

Lockdown (15 december – 19 januari)

In lijn met het Kabinetsbesluit tot een lockdown van 15 december 2020 t/m dinsdag 19 januari 2021 heeft Key2Drive! alle lesactiviteiten en intake afspraken in deze periode geannuleerd en de betrokkene hierover persoonlijk geïnformeerd. Zodra de Overheid groen licht geeft om de lessen te hervatten, worden individueel in overleg de lessen weer ingepland.

Verder heeft het Kabinetsbesluit ook tot gevolg dat alle theorie- en praktijkexamens, tussentijdse toetsen en rijtesten tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 niet doorgaan bij het CBR. Dit betekent dat zo’n 19.000 examens/toetsen/testen zijn uitgesteld. Deze uitgestelde examens krijgen voorrang bij het opnieuw inplannen van de examens en/of toetsen, na 19 januari 2021.

Key2Drive vanaf 11 mei weer geopend (onder voorwaarden)

De Overheid heeft besloten dat rijscholen met ingang van maandag 11 mei aanstaande weer open mogen. Waar mogelijk moet het werk op 1,5 meter afstand worden georganiseerd. Het dragen van een mondkapje is niet verplicht.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten om – onder de volgende voorwaarden – weer met lessen te starten:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:
1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?
2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door. Volgt het antwoord “ja” dan gaat de les niet door en wordt deze niet in rekening gebracht.
Bij twijfel beslist de instructeur en wordt er niet gereden.
Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en komt de les te vervallen.

Voorafgaand aan elke les worden de contactpunten in het voertuig gedesinfecteerd en wordt het voertuig gelucht.

Het mee laten rijden van familieleden/vrienden tijdens je rijles is niet meer mogelijk; dus alleen leerling en instructeur in de auto.

Vanwege het niet kunnen handhaven van de 1,5 meter in de auto, zal tijdens de les een mondkapje gedragen dienen te worden door zowel leerling als instructeur.

En wat kan je zelf doen om het besmettingsrisico zoveel als mogelijk nog verder te beperken?
Was voordat je in de auto stapt je handen en doe dit ook als je na de les weer thuis komt!

DE VERKEERSVEILIGHEID STOND ALTIJD AL VOOROP BIJ KEY2DRIVE! MAAR NU GELDT VEILIGHEID VOOROP!

Inmiddels heeft het CBR gemeld dat:

 • vanaf woensdag 13 mei wordt gestart met het afnemen van theorie-examens. Dit geldt voor alle categorieën.
 • op maandag 18 mei gefaseerd wordt begonnen met het afnemen van praktijkexamens, toetsen en rijtesten.

Theorie-examens zijn vanaf maandag 11 mei door kandidaten weer te reserveren via mijn CBR. Het CBR start deze examens met een aangepaste zaalbezetting van 50% zodat voor 1,5 meter afstand tussen elke kandidaat kan worden gezorgd.
Als jouw theorie-examen vanwege de coronamaatregelen is geannuleerd, krijg je geen voorrang bij het opnieuw plannen van het examen. Er wordt de volgende prioritering aangehouden:

 • Beroepsexamens
 • B en AM, dan A en recreatievaart
 • Zaalexamens hebben voorrang op individueel begeleide examens.

Helaas is het nog niet mogelijk om aan te geven wat de exacte wachttijd voor een theorie-examen zal zijn.
Vanaf woensdag 13 mei kunnen de rijscholen weer praktijkexamens reserveren. Over de voorwaarden en de maatregelen die gelden tijdens de examens volgt nadere informatie.

TER INFORMATIE: LANDELIJK HEEFT HET CBR SINDS 16 MAART JL RUIM 300.000 EXAMENS, RIJTESTEN EN CURSUSSEN MOETEN ANNULEREN EN DEZE MOETEN OPNIEUW WORDEN INGEPLAND.

Check www.cbr.nl voor verdere informatie omtrent de aangepaste regels en veiligheidsmaatregelen op de examenlocaties.

In de afgelopen 3 jaar heeft COVID-19 een grote impact gehad op Nederland. Het kabinet geeft geen adviezen meer die alleen gericht zijn op corona en ook de adviezen over testen op corona en isolatie na een coronabesmetting zijn per maart 2023 komen te vervallen.

Wel geeft de overheid adviezen om luchtwegvirussen, zoals griep, verkoudheid en corona (want het virus is er nog steeds), te voorkomen. Heeft u klachten die passen bij luchtweginfecties, zoals hoesten, niezen, keelpijn en een loop-of snotneus?

 1. Blijf thuis als u ziek bent.
 2. Overleg bij lichte klachten met uw werkgever of u thuis kunt werken.
 3. Vermijd bij klachten fysiek contact met mensen die (ernstig) ziek kunnen worden van een luchtweginfectie. En als fysiek contact toch nodig is, draag dan een mondkapje.

Dit overwegende heeft Key2Drive! besloten de voorwaarden – waaronder al sinds het begin van de Coronapandemie wordt gelest – per mei 2023 als volgt aan te passen:

Voorafgaand aan elke les worden – via de app – de volgende twee vragen aan de leerling gesteld:

1) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 14 dagen de diagnose corona gehad?

2) Heb jij of iemand in je huishouden in de afgelopen 24 uur last gehad van koorts (vanaf 38C), hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten?

Worden beide vragen naar waarheid via de app door de leerling met “nee” beantwoord, dan gaat de les door.

Volgt het antwoord “ja” of een van de vragen, dan wordt in overleg besloten of de les doorgang vindt met het dragen van mondkapje of dat de les wordt geannuleerd. In dat laatste geval wordt de les niet in rekening gebracht.

Als de instructeur zelf in de 24 uur voorafgaande aan de les last heeft gehad van koorts, hoesten, verkoudheid, kortademigheid of benauwdheidsklachten, dan wordt dat ook via de app aan de leerling gemeld en kan in overleg worden besloten of de les doorgaat met het dragen van een mondkapje of niet.

VEILIGHEID BLIJFT VOOROP STAAN BIJ KEY2DRIVE!